2016 වර්ෂය
අනු අංකය ස්වේච්ඡා සංවිධානයේ නම ලිපිනය
1 හරිත මිතුරු සංගමය 279D,‍ගෝනදෙණිය,උඩුගම,ගාල්ල
2 එක්සත් බෞද්ධ සංගමය කේෂත්‍රාරාමය සුමංගල පුරාණ විහාරය,ඌරල
3 සුජාත සුභ සාධක සංගමය යටලමත්ත හන්දිය,යටලමත්ත
4 යසස් මිතුරු සංසදය ගුරුගෙගොඩ, ගෝනලගොඩ, තල්ගස්වල
5 සුහද මිතුරු සංගමය කළුකොත,තල්ගස්වල
6 මාපලගම එක්සත් ජාතික සුභ සාධක සංගමය 50/28,ආදර්ශගම, මාපලගම,ගාල්ල
7 නිදහස් මිතුරෝ සුභ සාධක සංගමය ගල්පොත්ත කඩේ,වාඩියකන්ද, ඇතුමලේ
8 සුහද අරුණළු සුභ සාධක සංගමය හොරගහකන්ද, යටලමත්ත
9 රාජ්‍ය සේවක සුභ සාධක සංගමය නව නගරය, තල්ගස්වල
10 සූර්ය සුභ සාධක සංගමය පරණතානායම්ගොඩ, මාපලගම
11 උඩුගම හෝමදොල හන්දිය ත්‍රී රෝද රථ රියදුරන්ගේ සුභ සාධක සංගමය වාසනා,35 කණුව අසල,උඩුගම
12 හරිත චරිත මිතුරෝ  ඇල්ල, ගම්මැද්දෙගොඩ, නාගොඩ
13 රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය සමායතන සුභ සාධක සංගමය 277, මලාමුර,මාපලගම (මධ්‍යම)
14 සුහද සුභ සාධක සංගමය කණුකැටිය, යටලමත්ත
15 සිංහ ප්‍රජා සංසදය උඩවැලිවිටිය තලාව,නාගොඩ
16 අරුණළු සුභ සාධක සංගමය පරණතානායම්ගොඩ, මාපලගම
17 හිතමිතුරු සුභ සාධක සංගමය මාපලගම,ඇතුමලේ
18 එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය  සුදුවැලිපොත, පැණියගලයාය,   උඩුගම දකුණ
19 සහන සුභ සාධක සංගමය බෝ ගහ හන්දිය, ගෝණදෙණිය, උඩුගම
20 ග්‍රාමාලොකන සුභ සාධක සංගමය රත්න පාර්ක්,හෝමදොල, උඩුගම
2015 වර්ෂය
අනු අංකය ස්වේච්ඡා සංවිධානයේ නම ලිපිනය
1 සේනානි සුභ සාධක සංගමය ගෝණදෙණිය,උඩුගම
2 උඩුගම රාජ්‍ය හා සමායතන සේවක සුභ සාධක සංගමය අරුණොදය,කාබිල් හන්දිය,උඩුගම
3 ව්‍යාපාරිකයන්ගේ සුභ සාධක සංගමය පරණතානයම්ගොඩ,මාපලගම,ගාල්ල
4 සබැඳි සුපිරි සංසදය,අලුත් ඉහල,මාපලගම අලුත් ඉහල,මාපලගම
5 එක්සත් මිතුරු සංගමය මිදැල්ල,ඌරල,වඳුරඹ
6 ශක්ති සුභ සාධක සංගමය සමුහ ගොවිපල, ගම්මැද්දෙගොඩ, නාගොඩ
7 සමාජ සුභ සාධක සංගමය කැප්පිටියාගොඩ, නාගොඩ,ගාල්ල
8 හිරුකිරණ එකමුතු සංසදය ඌරල,වඳුරඹ
9 ගිංතෙර මිතුරු හවුල උඩුවැලිවිටිය, නාගොඩ,ගාල්ල
10 එක්සත් මිතුරු සංසදය යටලමත්ත,ගාල්ල
11 මරු මලර්ච්චි සුභ සාධක සංගමය ඉහල කොටස,තල්ගස්වල
12 සමඟි දිරිය සුභ සාධක සංගමය අළුත් ඉහල,මාපලගම (මධ්‍යම)
13 සමඟි අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය බණ්ඩාරනායකපුර, උඩලමත්ත
14 සමඟි සුභ සාධක සංගමය ගල්කැටියාගොඩ, ඌරල ,වඳුරඹ
15 නාගොඩ මිතුරෝ  කැටගොඩ,උඩුගම, ගාල්ල
16 මාමනදොල සහශ්‍රා සුභසාධක සංගමය මාමනදොල, නාකියාදෙණිය, ගාල්ල
17 ස්ව ශක්ති සුභ සාධක සංගමය නාගොඩ
18 ව්‍යාපාරික සහයෝගිතා සංගමය නානායක්කාර ස්ටොර්ස්,බාර් හන්දිය,උඩුගම
19 සංවර්ධන නිලධාරී සුභ සාධක සංගමය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය,නාගොඩ
20 එකමුතු සුභ සාධක සංගමය 70 කන්ද,යටලමත්ත
21 සිංහසේනා සුභ සාධක සංගමය නාගොඩ ඉහල
22 සමඟි සුභ සාධක සංගමය නාගොඩ
23 නැඟෙනහිර එකමුතු සංසදය 18 කන්ද, නාකියාදෙණිය
24 මාපලගම රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ සුභ සාධක සංගමය පරණතානයම්ගොඩ,මාපලගම,ගාල්ල
2014 වර්ෂය
අනු අංකය ස්වේච්ඡා සංවිධානයේ නම ලිපිනය
1 ගමගොඩ එක්සත් සුභ සාධක සංගමය ගමගොඩ,උඩුගම
2 හද බැඳි තරුණ සමිතිය අළුත් ඉහල,මාපලගම (මධ්‍යම)
3 ශ්‍රී ශක්ති සුභ සාධක සංගමය උඩකෑල්ලවත්ත, ගම්මැද්දෙගොඩ
4 සරණ මිතුරු සංසදය ගමගොඩ,උඩුගම
5 දීප්ති අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මලාමුර,මාපලගම (මධ්‍යම)
6 සුමඟ සුභ සාධක සංගමය උඩලමත්ත,ගාල්ල
7 සාමා ශ්‍රී සුභ සාධක සංගමය උඩුගම,නැගෙනහිර,උඩුගම
8 සහන සේවා සුභ සාධක සංගමය උඩුගම,ඉහලගම, ගාල්ල
9 සහසැස් රැස් සුභ සාධක සංගමය උඩුගම,දකුණ
10 සත්සිත් මිතුරු සංසදය යටලමත්ත,ගාල්ල
11 ශක්ති නිශ්පාදන ප්‍රවර්ධන සු.සා.සං. බහුකාර්ය සේවා මධ්‍යස්ථානය, බණ්ඩාරනායකපුර, උඩලමත්ත
12 පාසැල් ලමුන් ප්‍රවාහනය කරන්නන්ගේ සුභ සාධක සංගමය නාගොඩ,ගාල්ල
13 පිබිදෙන මිතුරු හවුල ගොනලගොඩ,තල්ගස්වල
14 කලන මිතුරු සංගමය සමිර බාරේ,වලකුඹුර, නාගොඩ
15 සරණ ස්වේච්ඡා සු.සා.සං කනත්ගොඩ,යටලමත්ත
16 දිමුතු තරුණ පදනම දාහවුල්හේන,උඩුගම
17 එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර පොදු සේවා සමිතිය 219 ඒ,හෝමදොලගම, උඩුගම
18 ඔයිල් ෆාම් ප්‍රවාහනය කරන්නන්ගේ සහයෝගීතා පදනම බන්චිහේන, නාකියාදෙණිය
19 පුබුදු මිතුරු සංසදය 138/2,උඩවැලිවිටිය තලාව,නාගොඩ
20 ඇක්ටිව් ප්‍රෙන්ඩ්ස් නාගොඩ ඉහල
21 සූර්යය කවය සු.සා.සං. මාපලගම,(මධ්‍යම)
22 එකමුතු සු.සා.සං. දර්ශන ස්ටොර්ස් නාගොඩ
23 සහෘද සු.සා.සං. ඇතුමලේ,මාපලගම
24 සහසකර ප්‍රජා සංවර්ධන පදනම ලෙහුවල කන්ද ,උනන්විටිය
25 ඉසුරු සු.සා.සං. ගොනදෙණිය,උඩුගම
26 රුවන් සු.සා.සං. මලාමුර,මාපලගම (මධ්‍යම)
27 මයියොක්කාහේන එකමුතු සෝපාකර සු.සා.සං. මයියොක්කාහේන, උඩලමත්ත 
28 සවිබල මිතුරු සංසදය උඩවැලිවිටිය තලාව,නාගොඩ
29 සමඟි සහන සු.සා.සං. මාපලගම,(මධ්‍යම)
30 කුරුපනාව සුහද සේවා සමිතිය කුරුපනාව,නාගොඩ
31 නිර්මාණ සුභ සා.සං ගල්ලන්දල ,උඩුගම
32 පිවිතුරු පදනම  මලාමුර,මාපලගම (මධ්‍යම)
33 මිණිමුතු සු.සා.සං. දුවෙගොඩ,නාගොඩ
2013 වර්ෂය
අනු අංකය ස්වේච්ඡා සංවිධානයේ නම ලිපිනය
1 ශ්‍රී සන්ධ්‍යා සු.සා.සං. මැදගොඩවත්ත, යටලමත්ත,ගාල්ල
2   රාජ්‍ය රාජ්‍ය සමායතන විශ්‍රාමික සේවකයින්ගේ සු.සා.සං.                                                                        ශ්‍රී වර්ධනාරාම විහාරස්ථානය,අළුත් ඉහල,මාපලගම
3 හිරු කිරණ සු.සා.සං. පරණතානයම්ගොඩ පහළ,මාපලගම, ගාල්ල
4  එකහිත සු.සා.සං. උඩවැලිවිටිය බටහිර,නාගොඩ
5 සහෘද ශක්ති සංසදය කපල්විල, පරණතානායම්ගොඩ
6 අපි මිතුරෝ ප්‍රජා සංසදය උඩවැලිවිටිය තලාව,නාගොඩ
7 එක්සත් තරුණ සංසදය මාමනදොල, නාකියාදෙණිය, ගාල්ල
8 සියපත සු.සා.සං. බෙම්බඩ,යටලමත්ත
9 පියසෙන් ජල පාරිභෝගික සමිතිය පරණතානායම්ගොඩ පහල,ඇතුමලේ, ගාල්ල
10 සමඟි තරුණ සංසදය මොරගල්මුල්ල, උඩුගම
11 එකමුතු සු.සා.සං. උඩුගම දකුණ,උඩුගම
12 නාගොඩ රාජ්‍ය සේවා විශ්‍රාමිකයන්ගේ සු.සා.සං. තුඩැල්ලවත්ත, නාගොඩ
13 සහස්පවුර එකමුතුව                                                                                          සිප්සෙවන,කැටගොඩ,උඩුගම
14 සිත්මිණ සහයෝගීතා පදනම මුහන්දිරම් වතුරාව මාවත,නාගොඩ
15 සිහ ශක්ති පදනම බී.ඩී.5,තලාව පාර,වඳුරඹ
16 සුබෝධා අසරණ සරණ සමිතිය 59  සඳරැස්ගම,උක්ඕවිට,උඩුගම
17 අරුණ සු.සා.සං. රදාගොඩවත්ත අසල,උඩවැලිවිටි තලාව,නාගොඩ
18 සුහද කාන්තා සංසදය උඩවැලිවිටිය තලාව,නාගොඩ
19 එකමුතු සුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සු.සා.සමි. හොරගහකන්ද ,උඩලමත්ත
20 යොවුන් සවිය සු.සා.සං. බී.ඩී.5,තලාව පාර,වඳුරඹ
21 පිනිබිඳු සු.සා.සං. අන්නාසිගල හේන,නාගොඩ
22 මොරගල්මුල්ල එක්සත් අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය මොරගල්මුල්ල, උඩුගම
23 ශක්ති සු.සා.සං. වලකුඹුර,නාගොඩ
2012 වර්ෂය
අනු අංකය ස්වේච්ඡා සංවිධානයේ නම ලිපිනය
1 සිහ ශක්ති සු.සා.සං. කැප්පිටියාගොඩ, නාගොඩ,ගාල්ල
2 සුමඟ සංසදය නව නගරය,තල්ගස්වල
3 ධවලසේනා සු.සා.සං. 105,ගුණානන්ද මාවත,උඩුගම
4 සම්පත් සහයෝගීතා සංගමය ගුලනවිල,ගම්මැද්දෙගොඩ,නාගොඩ
5 පහන්සර මිත්‍රත්ව පදනම උඩුගම දකුණ,උඩුගම
6 විසිමිතුරු සු.සා.සං. සමීර බාරේ,වලකුඹුර, ගාල්ල
7 සුමිතුරු සු.සා.සං. 59 හේන,උක්ඕවිට, උඩුගම
8 ශ්‍රමශක්ති සු.සා.සං. පරණතානායම්ගොඩ,මාපලගම  
9 ස්වර්ණ ශක්ති සංසදය ඌරල,වඳුරඹ
10 දිරිය ශක්ති සු.සා.සං. හඟරන්වල, නාකියාදෙණිය
11 විභුති අවමංගල්‍යාධාර පොදු සේවා සමිතිය ගෝනදෙණිය,උඩුගම
12 දිරිය සහයෝගීතා පදනම අළුත් පහල,කැටගොඩ
13 උදාර සහයෝගීතා පදනම කුරුන්ද උඩුගම
14 සපුරා උඩුගම උඩවැලිවිටිය බටහිර,නාගොඩ
15 සවිය මිතුරෝ සු.සා.සං. වාසනා,35 කනුව අසල,උඩුගම
16 සුහද අවමංගල්‍යාධාර හා ස්වේච්ඡා සමිතිය යටලමත්ත,ගාල්ල
2011 වර්ෂය
අනු අංකය ස්වේච්ඡා සංවිධානයේ නම ලිපිනය
1 නාගොඩ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලීය සුභ සාධක සංගමය  නාගොඩ,ගාල්ල
2 සිහ ශක්ති සු.සා.සං. උක්ඕවිට,උඩුගම
3 සහෘද මිත්‍ර සංසදය ඌරල,වඳුරඹ
4 සංහිද මිතුරු සංගමය ඌරල,වඳුරඹ
5 සමඟි මුතු සු.සා.සං. කන්ද උඩවත්ත,ඌරල පහල,වඳුරඹ
6 ජනසෙත සු.සා.සං. කඩවීදිය,උඩුගම
7 ජනසුවය ප්‍රජා සත්කාර පදනම උඩුගම දකුණ,උඩුගම
8 කීර්ති ශේෂ අවමංගල්‍යාධාර සා සු.සා.සමි.  
9 බෙම්බඩ එක්සත් සු.සා.සං. බෙම්බඩ,යටලමත්ත,ගාල්ල
10 ශ්‍රී අභිමාන මිත්‍රත්ව සංසදය නාගොඩ ඉහල,නාගොඩ
11 දිනෙන සු.සා.සං. මල්වත්තහේන,මුලන,නාගොඩ
12 උඩුගම නැගෙනහිර අක්කර 80 එකමුතු සු.සා.සං. ඉහලගම,උඩුගම
13 සඳලිය කාන්තා සු.සා.සං. සෙනවිරත්න මාවත, කැප්පිටියාගොඩ, නාගොඩ
14 ශක්ති සු.සා.සං. මාරකන්ද,මාපලගම, මධ්‍යම
15 එකමුතු සු.සා.සං. ගොඩැල්ලවත්ත, පරණතානායම්ගොඩ පහල,නාගොඩ
16 සිතිජ සු.සා.සං. නො.49,වලකුඹූර, නාගොඩ
17 සමමිතුරු සු.සා.සං. දොරනවිල ,නාගොඩ
     

News & Events

Scroll To Top